1. Het is uit veiligheidsredenen verboden alcoholische dranken mee te brengen en te drinken tijdens het spel of dronken aan te komen. Dronken spelers mogen het terrein niet betreden.

 2. Op het speelterrein is het steeds verplicht om het veiligheidsmasker te dragen.

 3. Deelnemers jonger dan 14 jaar zijn niet toegelaten, vanaf 14 tot 16 jaar heb je een schriftelijke toestemming nodig van ouders of voogd. (dit vrijwaringsformulier kan je hier terugvinden) 

 4. De deelnemers dienen in voldoende goede fysieke en mentale conditie te zijn om het paintballspel te beoefenen.

 5. Het is ten strengste verboden om:
  • binnen het actieve speelgebied het masker af te zetten
  • binnen 5 meter op iemand te schieten
  • te schieten op dieren of gebouwen
  • te schieten of dreigen te schieten op personen zonder veiligheidsmasker
  • fysiek geweld te gebruiken
  • racistische, bedreigende of beledigende opmerkingen te maken
  • alcohol of enige vorm van verdovende middelen te gebruiken
  • Eigen paintballs mee te brengen
  • hindernissen te verplaatsen op het speelterrein

 6. Bij een annulatie van de reservering zonder geldige reden en binnen 2 weken voor de speeldatum zal het voorschot weerhouden worden. Te weinig deelnemers, een beetje regen, te koud of te warm worden niet aanzien als een geldige reden.  

 7. Indien de weersomstandigheden het niet toelaten (sneeuw, hevige regen, storm) kan de paintballsessie uitgesteld worden naar een latere datum met behoud van het voorschot. Dit wordt met onderling overleg bepaald.

 8. De spelers verbinden zich ertoe om de beslissingen van de marshal te eerbiedigen.

 9. Het materiaal moet in goede staat teruggegeven worden. Elke beschadigd of verloren stuk zal moeten worden vergoed. 
                      
 10. De balletjes die op de grond liggen mogen niet opgeraapt worden. ​Indien er schade aan een paintballgun is door opgeraapte balletjes zullen de onkosten door de deelnemer vergoed moeten worden.


Wij aanvaarden geen enkele nalatigheid ten aanzien van de veiligheid.


Iedere persoon die zich niet houdt aan deze regels zal onmiddellijk van het spel uitgesloten worden. • Volmacht:​​​​​​​

 • Akkoordverklaring met betrekking tot minderjarigen.

 • Artikel 1 Paintballgun, masker en camouflagepak  

 • 1.1 Laser Games bvba verstrekt in gebruik aan de deelnemer van het evenement een paintballgun, masker en camouflagepak waarvan gebruik kan worden gemaakt voor het beoefenen van het paintballspel.

 • 1.2 Alvorens aan het paintballspel deel te nemen, dient de deelnemer bij ontvangst van de hierboven genoemde uitrusting akkoord te gaan met de hieronder vermelde voorwaarden.

 • Artikel 2 Instructies en gedragsregels  

 • 2.1 De deelnemer zal alle instructies van de instructeur opvolgen welke verband houden met het beoefenen van het paintballspel.

 • 2.2 In geval van diefstal, vermissing of mogelijk misbruik van de door Laser Games bvba aan de deelnemer verstrekte uitrusting, zal door Laser Games bvba aangifte gedaan worden bij de politie!

 • 2.3 De deelnemer mag de door hem/haar ontvangen uitrusting niet aan derden overdragen.

 • 2.4 Het is de deelnemer ten strengste verboden :
 •       * Binnen het actieve spelgebied het paintballmasker af te nemen !!!!
 •       * Binnen 5 meter op iemand te schieten !!!!
 •       * Te schieten of dreigen te schieten op dieren, auto's, gebouwen, wandelaars, of in het algemeen op
 • ​         iedereen die NIET bij het spel betrokken is.

 • 2.5 Bij overtreding van de hiergenoemde gedragsregels is Laser Games bvba gerechtigd de bewuste deelnemer de toegang tot het spelgebied te ontzeggen zonder teruggave van geld, met inbegrip van het reeds betaalde bedrag!

 • Artikel 3 Leeftijd deelnemers 

 • 3.1 De minimum leeftijd voor de deelname aan het paintballspel is 14 jaar. Personen onder de 16 jaar dienen een schriftelijke toestemming van een ouder/voogd voor te leggen.

 • Artikel 4 Aansprakelijkheid 

 • 4.1 De ouder en/of voogd en de deelnemer zelf verklaren bij deze op de hoogte te zijn dat er zich op het speelveld hindernissen bevinden en dat de door een paintballgun afgeschoten verfballetjes blauwe plekken en/of wondjes kunnen veroorzaken. Tevens verklaren zij dat de deelnemer over voldoende lichamelijke gezondheid beschikt om het paintballspel te spelen. De deelnemer erkent de instructies begrepen te hebben en zodoende alle defecten aan het materiaal, veroorzaakt door het niet naleven van deze instructies, te vergoeden.

 • ​Naam van de minderjarige:                                                             Plaats:

 • Leeftijd:                                                                                        Datum:
  ​​​​​​​
 • Handtekening van de ouder/voogd:                                                 Telefoonnummer: